Search

Our Journey

Healthy Splash (PTY) Ltd

Ons reis het begin, meer as 16 jaar gelede.

n Getroude paartjie met hul jong seun vertrek Amerika toe vir drie weke.

Hul doel…. bring idees terug na Suid Afrika vir die begin van n nuwe besigheid.

Twee weke daar lewer niks op nie.

Met geluk en amper die laaste dag van hul reis word hulle verplig om hulle hande te sanitise.

16 jaar gelede was dit n vreemde ondervinding veral as jy van Suid Afrika af kom en die feit dat jy toegang geweier word indien jy nie sanitise nie!

Met verbasing word daar gestaar na die toestel waaronder jy jou hande hou en dan spuit n sekere hoeveelheid vloeistof uit, wat binne sekondes weer verdwyn.

Vandag is dit algemeen, maar op daardie dag, was dit amper soos “magic”.

Twee dae later besef die reisigers eers dit kan die geleentheid wees waarna hulle gesoek het.

Na amper ‘n jaar se gesukkel het hulle eindelik kontak gemaak met die maatskappy in Amerika.

Nog ‘n jaar later, besoek hulle die maatskappy in Amerika, waar hulle die eienaar van die maatskappy ontmoet het.

Hulle het nie ‘n afspraak gehad nie, aangesien die Amerikaanse maatskappy nie van plan was om uit te voer na Afrika nie.

Die eienaar was 'n ware “Gentleman”

Hulle ontvang die regte om die verspreiding te hanteer in Afrika.

Deur baie harde werk vestig hulle die “brand” in die mark en word een van die top verspreiders van die Amerikaanse Mpy.

Sanitiser word in ‘n groot mate deur hulle, in Suid Afrika bekend gestel.

Na meer as 9 jaar se goeie verspreidingsverhouding, sterf die eienaar van die Amerikaanse maatskappy.

Wat n tragedie en wat nou??

Nuwe eienaars wil gewoonlik hulle eie stempel afdruk en verander 90% van die tyd aan bestaande besigheidsverhoudings, waarmee hulle nie voorheen betrokke was nie.

En so was dit toe.. 

Die paartjie se jong seun het die noodsaaklikheid van 'n eie Suid Afrikaanse produk begin beklemtoon en daar is onmiddellik aan die werk gespring.

Na baie harde werk, baie skoolgeld  en meer as 4 jaar se navorsing en struikelblokke word Healthy Splash gebore.

Suid Afrika se eie Touchless sisteem wat gepatenteer word in Suid Afrika.

Alle produkte word in Suid Afrika vervaardig. Alles!! 

Hul jarelange vriende begin help met die verspreiding van Healthy Splash en die implementering van die geklompiseerde SABS sertifiserings prosses. 

Nou, met meer as 16 jaar se ondervinding in die Hand higiene bedryf spog Healthy Splash met die beste en nuutste tegnologie,

kliënte verhoudings van meer as 15 jaar met bekende handelsname, die meeste privaat hospitale, korporatiewe maatskappye, Universiteite,  ens… ens. 

Die enigste “touchless” sisteem wat in Suid Afrika vervaardig word, veral met die uitsonderlike tegnologie.

Vandag is ons dankbaar dat ons ‘n groot bydrae kan lewer deur werkverskaffing as gevolg van ons trots Suid Afrikaans vervaardigde produkte!

 

Healthy Splash (PTY) Ltd

Our journey started more than 16 years ago.

 

A married couple with their young son, departed for America for 3 weeks with the aim to bring back ideas to South Africa to start a new business.

Two weeks into the trip and still no ideas.

Almost at the end of the trip, luck struck when they were forced to sanitise their hands.  Sixteen years ago it was a very strange experience, especially coming from South Africa, to be forced to sanitise your hands in order to gain entry to a place.

With a great deal of surprise, they stared at the device as a certain amount of liquid squirted out when they held their hands underneath, which again disappeared within seconds.  Today it is the norm, but on that day, it was almost like magic.

Two days later, the travellers realised that this could be the opportunity they were looking for.

After almost a year of battling, they finally made contact with the company in America.  Another year later, they went to visit the company in America where they met the owner of the company.

They didn’t have an appointment as the company didn’t have any plans to export the product to Africa.

The owner was a true Gentleman.

They received the rights to handle the distribution in Africa.

After lots of hard work, they established the brand in the market and became one of the top distributors for the American company.

Sanitiser - to a large extend – was introduced into South Africa by them.

After more than 9 years of a good business distribution relationship, the owner of the American company passed away.  It was a huge tragedy and it left the couple wondering.

 

Normally when new owners take over, they want to make their own mark and 90% of the time, they make changes to existing business relationships of which they were not even previously involved in.

And that is exactly what happened.

The couple’s young son emphasized the need for their own South African product and immediately set to work on creating one.

After a lot of hard work, even more educational fees and more than 4 years of research – Healthy Splash was born.

South Africa had its very own touchless system that was patented in South Africa.

All products are manufactured in South Africa.  Everything!!

Long time friends of the couple also started helping to distribute Healthy Splash and implementing the complicated SABS certification process.

Now with more than 16 years of experience in the hand hygiene industry, Healthy Splash boasts with the best and latest technology, as well as customer relationship of more than 15 years with well-known brands, majority of the private hospitals, corporate companies, Universities, etc.

The only “touchless” system being manufactured in South Africa, especially with the exceptional technology.

Today we are grateful that we can make a big contribution through employment due to our proudly South African manufactured products!